when you ain't got no money - richard pryor quotes

When You Ain’t Got No Money