i wanna make music that i feel proud

I Wanna Make Music That I Feel Proud

I wanna make music that I feel proud of when I’m on stage, that I feel like I put my all into.